PNRAS

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

PNRAS - Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar

 

 

 

Antet_PNRAS.jpg

 

 

 

PNRAS_1.jpg

 

Programul Naţional pentru Reducerea Aban­donului Şcolar (PNRAS), aprobat prin H.G. nr. 1309/2021, reprezintă o inter­venţie sistemică, asumată de Ministerul Educaţiei în vederea combaterii PTŞ (părăsire timpurie a şcolii).

PNRAS este imple­mentat în cadrul Planului Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR).

PNRAS urmăreşte atin­ge­rea următoarelor obiec­tive generale:

a) diminuarea riscului de abandon şcolar în cel puţin 25% din unităţile de învă­ţământ participante la Program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unităţii de învăţământ într-o cate­gorie de risc mai mic;

b) îmbunătăţirea rezulta­telor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţio­nale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;

c) creşterea participării absolvenţilor învăţămân­tului gimnazial la Evalua­rea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior la învăţământul secundar superior.

Rezultatele aşteptate la nivelul unităţilor de învăţă­mânt beneficiare de gran­turi, pe perioada imple­mentării sunt:

1) Creşterea eficienţei şi eficacităţii interne ale şcolii, reflectate prin:

a) scăderea ratei de abandon şcolar;

b) creşterea ratei de finalizare a învăţământului gimnazial;

c) creşterea ratei de parti­cipare la Evaluarea Naţională la clasa a VIII a;

d) reducerea procentului de elevi care iau sub nota şase la Evaluarea Naţio­nală;

e) reducerea absenteis­mului şcolar.

2) Îmbunătăţirea proce­selor de predare - învăţare - evaluare;

a) creşterea procentului de cadre didactice din uni­tatea de învăţământ care folosesc mijloace de pre­dare - evaluare digitale;

b) creşterea procentului de cadre didactice care folosesc strategii pedago­gice moderne la nivelul clasei (instruire perso­nalizată, abordări pedago­gice structurate, centrate pe elev etc.) sau de prioritizare a elevilor (programe remediale în grupe mici, sau învăţare autodirijată susţinută de tehnologie).

3) Creşterea accesului elevilor aparţinând unor categorii vulnerabile la o educaţie de calitate;

4) Îmbunătăţirea interac­ţiunii între toţi actorii-cheie ai ecosistemului şcolar (ele­vi, cadre didactice, părinţi, directori, inspectori, reprezentanţi ai comuni­tăţii etc.);

5) Îmbunătăţirea clima­tului la nivelul şcolii şi la nivelul clasei;

6) Creşterea timpului de instruire alocat elevilor în risc de abandon.

Intervenţiile SG PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de aban­don şcolar este mai mare în învăţământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziţie de la ciclul primar la cel gimnazial.

Grupul ţintă principal în cadrul SG PNRAS este alcătuit din elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon şcolar.

Elevii în risc de abandon şcolar sunt:

a. elevii cu prezenţă scăzută la şcoală = elevul are peste 20 de absenţe nemotivate/lună;

b. elevii cu rezultate scăzute la învăţătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puţin la o materie);

c. elevii care au repetat cel puţin un an şcolar;

d. elevii care au un istoric şcolar de sancţiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare şi aşa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alţi elevi/profesori.

 

Sursa: https://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/40-de-scoli-din-sibiu-incluse-intr-un-program-pentru-reducerea-abandonului-scolar-166479.html

 

Școala noastră a câștigat un grant în valoare totală de 140.000 Euro prin acest program.

Programul se va derula pe parcursul a 3 ani și se adresează elevilor din clasele V - VIII.

 

 

OBIECTIVE:

O1. Îmbunătățirea situației la învățătură și a  promovabilității prin digitalizare și participarea unui număr de 40 elevi la un program de extindere a programului școlar și la activități extracurriculare.

O2. Creșterea ratei de participare la evaluarea națională cu câte 2% pe an în următorii 3 ani
O3. Scăderea procentului mediilor sub 6 la Evaluarea Națională cu cel puțin 1% în fiecare an.

O4. Folosirea tehnologiei și a metodelor moderne de învățare în cel puțin 25% din activitățile de predare-învățare-evaluare în fiecare semestru, prin creșterea numărului de cadrelor didactice care folosesc metode și strategii moderne.

O5. Consolidarea relației elevi - părinți - școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 25% dintre părinții din grupul-țintă în activități de informare
 

În cadrul programului, pentru elevii din grupul țintă, vor fi desfășurate următoarele tipuri de activități:

Screening - Screening al copiilor atât la nivelul clasei prin chestionarul SASAT la care răspund elevii, cât și prin Fișa de Observare, un chestionar aplicat de către diriginte/persoană resursă fiecărui copil identificat în risc.

Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare, stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte.

Extinderea zilei de școală la program prelungit și acordarea unei mese.

În cadrul acestei activități elevii vor beneficia de program prelungit, până la ora 16, program în care își vor efectua temele, sub supravegherea unui cadru didactic și vor participa la diverse activități outdoor sau non-formale. Beneficiarilor li se va servi o masă.

Activități extra-curriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare, activități outdoor, excursii, terapie prin artă, activități culturale și sportive 

Testarea cunoștințelor elevilor

Testarea elevilor la materiile principale și recomandări privind progresul școlar. Testarea se va face cu probe specializate.

Activitate de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode și strategii pedagogice moderne în procesul de predare și învățare.

Dotarea a două clase inteligente cu echipamente educaționale, programe informatice educaționale și platforme cu conținut educațional.

 

Pentru buna desfășurare a activităților didactice vom achiziționa o serie de echipamente și software care să ajute la interactivitatea procesului didactic. Astfel, vom achiziționa dispozitive special concepute pentru procesul educațional, Chromebook. Aceste dispozitive sunt foarte ușor de folosit pentru ca rulează sistemul de operare Chrome, similar programului de navigare pe Internet Chrome, cu care atât profesorii cât și elevii sunt familiarizați. Aceste Chromebook-uri vor putea fi încărcate cu ajutorul stației mobile.  Ecranul touch interactiv va putea înlocui cu succes clasica tablă de sticlă pe care scriem cu cretă și ne va da posibilitatea să accesăm diferite aplicații educaționale interactive.  Imprimanta WiFi va fi una de ultimă generație, laser, care ne va permite să o reîncărcăm, iar acest lucru va aduce economie pe durata de exploatare. Camera pentru documente va permite partajarea cu ușurință pe tabla interactiva a oricărui conținut letric. Deci vom putea folosi materialele educaționale pe care le avem pe suport de hârtie. Totodată, vom putea surprinde diferite activități didactice pe care le realizăm la catedră.

Licențele de la Google și Microsoft vor aduce funcții suplimentare de care avem nevoie în procesul educațional (ex. jurnal de prezență automată la videoconferințe, rapoarte de originalitate, librării de resurse extinse pentru prezentări etc.). Licența Moza Web ne va permite folosirea de conținut educațional interactiv care creează angajamentul elevilor pentru activitățile remediale și nu numai. 

Activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

 

 

În prezent, ne găsim în faza de implementare a programului:

Desfășurăm activități de screening și completăm observatorul MATE, în așa fel încât să identificăm toți elevii din gimnaziu cu risc de părăsire timpurie a școlii (PTȘ).

În același timp, suntem în faza de achiziții echipamente de digitalizare, pentru dotarea a două săli de clasă destinate activităților din proiect cu chromebook-uri, table digitale, multifuncționale și software. 

 

Fotografii din clasele în curs de amenajare:

WhatsApp Image 2022-12-16 at 12.34.01 (1).jpeg

WhatsApp Image 2022-12-16 at 12.34.01.jpeg

 

 

16.03.2023

O scurtă prezentare a proiectului, aici:

 

 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

Disclaimer:

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“

https://mfe.gov.ro/pnrr/      https://www.facebook.com/PNRROficial

 

 

Vă ținem la curent!