Angajăm secretară!

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului vacant de

SECRETAR – 1 normă -

la Școala Gimnazială ,,George Popa” Mediaș

 

Scoala Gimnazială ,,George Popa”  cu sediul în str. Avram Iancu, nr. 42, Mediaș, jud. Sibiu, organizează în data de 09.12.2022, ora 8.00, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de secretar I A studii superioare - 1 normă.

În conformitate cu:

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

-art.30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

            Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții, conform art.3 al Regulamenului-cadru aprobat prin HG nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții generale

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

-condițiile enunțate mai sus trebuie îndeplinite cumulat.

 

Condiții specifice

 1. Studii superioare;
 2. Vechime în munca de birou, minim 5 ani (Experiența într-o școală constituie un avantaj!)
 3. Cunoașterea teoretică a legislației din domeniul educație.
 4. Cunoștințe privind programele specifice postului: REVISAL, EDUSAL, SIIIR, ADLIC, ș.a.
 5. Cunoștințe de operare PC (MS Office: Word, Excel, navigare internet, email, ș.a.)
 6. Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 7. Cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 8. Noţiuni de comunicare în relaţii publice.

 

Alte cerințe:

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
 • Capacitatea de organizare a muncii
 • Organizare şi coordonare
 • Analiză şi sinteză
 • Planificare şi acţiune strategică
 • Control şi depistare a deficienţelor
 • Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
 • Excelentă comunicare orală şi scrisă
 • Lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice în proiectare
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.
 • Elaborarea de proceduri operaţionale
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar
 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului
 • Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau director, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor  aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

Comportamentul şi conduita: 

 • Să aibă un comportament şi o conduită adecvate unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

 Cerinţe psihologice; 

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.
 •  

II ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE INSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate, a certificatului de naştere și a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 3. Copiile documentelor care atestă  nivelul și profilul studiilor solicitate;
 4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae;
 8. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

 

Actele vor fi așezate în ordinea menționată într-un dosar de plastic cu șină.
Actele prevăzute la punctele 2 si 3 vor fi prezentate si în original în vederea verificării și certificării conformităţii copiilor cu originalul de către comisia de concurs.

 

 1. ETAPELE DE CONCURS:

ETAPE DE CONCURS

DATA/PERIOADA

Observații

Publicarea anunțului

10.11.2022

Monitorul Oficial, 

Site-ul școlii, sediul unității, pagina de facebook a școlii

Depunerea dosarelor de înscriere

11.11.2022 – 24.11.2022

Orele 8 - 15

La secretariatul școlii

Verificarea, validarea și afișarea rezultatelor în urma validării dosarelor

Depunerea  contestatiilor privind validarea dosarelor

Afişarea rezultatelor

25.11.2022

 

 

28.11.2022, orele 8 - 12

 

28.11.2022, orele 15.

La sediul unității

Desfășurarea concursului

Proba scrisă

Afișarea rezultatelor probei scrise

Contestații la proba scrisă

Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba scrisă

Proba practică

Afișarea rezultatelor probei practice

Contestații la proba practică

Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba practică

Interviul

09.12.2022

09.12.2022 orele 8.00-10.00

 

09.12.2022  ora 10.30

09.12.2022 orele 10.30-11.00

 

09.12.2022 ora 11.00

09.12.2022 ora 11.00

 

09.12.2022 ora 12,30

09.12.2022 orele 12.30-13.00

 

09.12.2022 ora 13.00

09.12.2022 orele 13.00-14.00

La sediul unității

Afișarea rezultatelor finale

12.12.2022 ora 12

Avizier școală

IV. Probe de concurs:

Concursul va consta din următoarele etape:

   • Selecția dosarelor - se notează cu admis/respins
   • proba scrisă - maxim 100 de puncte
   • proba practică - maxim 100 de puncte
   • interviu - maxim 100 de puncte

Notă: Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la fiecare probă. Se

consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, dintre candidații care au concurat

pentru postul vacant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar (50 de puncte la fiecare probă).

 

 1. BIBLIOGRAFIE:
 • Legea Educației Naționale nr.1 / 2011 – actualizată
 • OME 4183 din 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (cu anexa – ROFUIP).
 • OM 4742 din 10.08.2016 – Statutul elevilor
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG 133/2020 – privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic
 • OME 5379/2022 – pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor
 • ORDIN nr. 4050 din  29  iunie  2021  pentru aprobarea  Normelor metodologice  privind efectuarea  concediului de  odihnă  al  personalului  didactic  de  predare,  de  conducere,  de  îndrumare  şi  control  şi  al  personalului  de cercetare  din  învăţământul  de  stat
 • Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 • Ordin nr. 3844/24.05. 2016 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
 • Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
 • H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 • OUG nr 10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;
 • Legea nr.554/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Norme Metodologice din 07.02.2002.