Achiziții publice

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

Denumire oficială: Școala Gimnazială "George Popa" Mediaș, CIF: 17493450 

Adresa: Strada AVRAM IANCU, Nr. 42   Țara: Romania

Tel: +40 269 845967   Fax: +40  269834466              

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   

Persoană de contact: STOICA CRISTINA   

 

ANUNȚ

 

Denumire contract:

Servicii catering PNRAS

Data limita depunere ofertă:

07.02.2023 ora 15:00

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Cod și denumire CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)

Descriere contract:

Servicii de preparare și furnizare hrană în regim catering necesară pentru desfăsurarea activităților  cu beneficiarii programului.

Proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național pentru   Reducerea Abandonului Școlar PNRAS

Beneficiar: Școala Gimnazială “George Popa” Mediaș

Titlul proiectului: : PNRAS - Școala Gimnazială “George Popa” Mediaș

Cod proiect: F-PNRAS-1-2-22-1258

Se va încheia un contract de prestări servicii de preparare și furnizare hrană în regim catering la        sediul autorității contractante, a carui perioadă de valabilitate va fi pana la sfarsitul lunii decembrie  2023. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic. Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de serviciile și produsele solicitate, conform specificațiilor din caietul de sarcini. Prețul ofertei este considerat ferm si nu poate fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului și va fi exprimat în LEI, fără TVA.

 

Condiții referitoare la contract:

Plata produselor, ce fac obiectul contractului, către furnizor, se va realiza de către achizitor, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale la sediul Autorităţii Contractante, ca urmare a semnării a proceselor verbale de recepție de la fiecare furnizare de meniu, fără observații, de către părți. Facturile de prestări servicii se vor întocmi lunar în baza documentelor solicitate în caietul de sarcini.

 

Condiții de participare:

Propunerea tehnică va cuprinde toate documentele solicitate prin caietul de sarcini. Lipsa declarației pe propria răspundere de acceptere a condițiilor prezentului Caiet de sarcini duce la respingerea ofertei ca fiind neconformă.

 

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire este "Prețul cel mai scăzut'' , in baza art. 187, alin. (3), lit. d) din Legea nr. 98/2016. Clasamentul operatorilor economici participanți la procedura de achizitie directa, se va realiza pe baza prețului total al ofertei. Pe primul loc se va situa ofertantul cu cel mai mic preț total ofertat și care îndeplinește toate cerințele tehnice și de calificare. În cazul în care două sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc,cu aceeași valoare a ofertei, atunci în vederea desemnării realizării achiziției publice, se va solicita, în scris, numai acelor ofertanți, pentru departajare, să depună o noua propunere financiară într-un termen solicitat.

 

Informații suplimentare:

Adresa la care se transmit ofertele: pe e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau în original la secretariatul Școala Gimnazială “George Popa” Mediaș, Sibiu. Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară. Pentru ca oferta sa fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în prezentul anunț și documentația atașată. Nu se acceptă oferte alternative sau incomplete . Nu se acceptă oferte depuse/transmise după data limită de depunere oferte. Alte informații și/sau clarificări se pot obține prin solicitare e-mail sau telefon 0269845967.

A se vedea documentatia atasata.

 

09.02.2023

Anunțul nu mai este valabil!