Noutăți

Sărbători Fericite!

Conducerea școlii urează tuturor elevilor, părinților, colegilor și colaboratorilor Sărbători Fericite! și "La mulți ani!".


Radu Prisăcaru

ANUNȚ DE ANGAJARE

ANUNŢ PRIVIND  ORGANIZAREA CONCURSULUI

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

 

Școala Gimnazială George Popa” Mediaş, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare, HG 1027/11.11.2014, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor:

·         îngrijitor curățenie, post de execuție, personal nedidactic, 1/2 normă (4 ore)

·         muncitor, post de execuție, personal nedidactic, 1 normă (8 ore).

Concursul se va organiza la sediul instituţiei, Școala Gimnazială George Popa” Mediaş, Judeţul Sibiu, Str. A. Iancu, Nr. 42, Mediaş conform calendarului:

·         Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs: 20 – 24 noiembrie 2017, la secretariatul unităţii, între orele: 8,00-15,00

·         Selecţia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor: 27 noiembrie 2017

·         Depunerea contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor: 28 noiembrie 2017

·         Rezolvarea şi afişarea rezultatelor la contestaţii: 29 noiembrie 2017

·         Desfăşurarea concursului cu proba practică: 4 decembrie 2017, ora: 12.

·         Afişarea rezultatelor concursului la proba practică: 5 decembrie 2017.

·         Depunerea contestaţiilor la etapa de concurs cu proba practică: 6 decembrie 2017, până la ora 12.

·         Rezolvarea şi afişarea contestaţiilor la proba practică: 7 decembrie 2017

·         Desfăşurarea interviului: 8 decembrie 2017 ora: 11.

·         Afişarea rezultatelor la interviu: 8 decembrie 2017

·         Depunerea contestațiilor la interviu: 11 decembrie 2017, până la ora 12.

·         Rezolvarea şi afişarea contestațiilor la interviu: 12 decembrie 2017

·         Afişarea rezultatelor finale: 13 decembrie 2017

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- studii: învățământ general obligatoriu (10 clase) sau studii medii

- abilităţi de relaţionare cu copiii/adulții

- afectivitate faţă de copii, empatie, răbdare, iniţiativă şi capacitate de organizare a muncii

- abilități de relaționare și comunicare cu personalul școlii

- abilitatea de a lucra în echipă

- disponibilitate pentru program flexibil

- răspunde de curățenia și igiena din sectorul repartizat

- utilizarea corespunzătoare a ustensilelor, uneltelor  și materialelor

- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

·         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului școlii organizatoare;

·         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

·         carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

·         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

·         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

·         aviz psihologic;

·         curriculum vitae.

 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale George Popa” Mediaş, Str. A. Iancu Nr. 42, Mediaş, Jud. Sibiu, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.între 08.00-15.00 sau la Tel/Fax: 0269/845976      

 

Tematica  necesară în vederea susţinerii concursului

 

A.    Îngrijitor

1.       Noțiuni fundamentale de igienă

2.       Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

3.       Metode de dezinsecție și dezinfecție

4.       Securitate si sanatate in munca și PSI.

B.    Muncitor

1.       Noțiuni de lăcătușerie

2.       Noțiumi de tâmplărie

3.       Noțiuni de sudură

4.       Cazane termice sub presiune

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI -  îngrijitor CONFORM ANEXEI

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI -  muncitor  CONFORM ANEXEI

Bibliografie

-            Ord. MSP nr.1225/5031/2003 privind notiuni fundamentale de igiena

-            Legea 319/2006 privind regulile de protectia muncii si  PSI

-            Legea 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor

-            Atributiile  din fișa postului  ingrijitorului   de curătenie / Atribuțiile din fișa postului muncitor

Anunț important EN!

Sesizați orice fapte de corupție privitor la Evaluarea Națională aici!

Festivitatea de premiere

Vă invităm cu drag la festivitatea de premiere prilejuită de încheierea anului școlar 2016 - 2017, vineri, 16 iunie 2017, ora 9,00, la sediul școlii din strada Avram Iancu 42!

Condiții specifice pretransfer

Condițiile specifice în faza de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ le găsiți aici!