Noutăți

Clasa pregătitoare - admiși 2024

 

Lista copiilor înscriși în clasa pregătitoare 

 

  Lista copiilor admisi in C.Preg. 2024-2025.pdf 

Tichete sociale 2023

ANUNȚ

PRIVID ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

În perioada 20- 25 octombrie, se depun  cereri pentru acordarea tichetelor sociale  pe suport electronic pentru sprijin educațional, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației.

De acest sprijin financiar beneficiază copiii  dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, conform actelor normative:

  *  Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată.

*   Ordonanța nr.33 /2001 privind acordarea de rechizite școlare, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

- venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de primar și gimnazial realizat în luna iulie 2023 să fie de maximum 1500 lei;

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

- cererea tip  eliberata de unitatea de învățământ.

Depunerea cererilor se face de către reprezentantul familiei, până la data de 25 octombrie, la secretariat. 

 

                                                                     Director,                                                                            

                                                           Prof. Prisăcaru Radu                                                        

Burse 2023-2024

NECESAR ACTE PENTRU BURSĂ, AN ȘCOLAR 2023-2024

 

BURSĂ SOCIALĂ:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie CI părinți

- venit net ptr. ambii părinţi pe ultimele 12 luni sau adeverinţă de la administraţia financiară din care să rezulte că nu au avut venituri în ultimele 12 luni – perioada: Septembrie 2022 – August 2023

- adeverinţă pământ

- copii certificate de naştere pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere

- sentinţă divorţ în cazul părinţilor divorţaţi

- venitul net să nu depăşească 949 lei/membru de familie

BURSĂ DE MERIT:

- bursa se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu la propunerea dirigintelui.

- În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.

- elevii claselor a V-a pot beneficia de bursa de merit începând cu luna ianuarie 2024(dupa primele două module școlare)

BURSĂ DE ORFAN:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie certificat naștere elev

- copie act de deces

BURSĂ MONOPARENTALĂ:

• dosar

• cerere a părintelui/reprezentantului legal

• documente doveditoare ale componenței familiei:

- certificate de naștere ale copiilor sub 14 ani

- acte de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani

- acte de stare civilă

- alte documente doveditoare

BURSA PENTRU MAMELE MINORE:

- dosar

- cerere a părintelui/reprezentantului legal

- copie certificat de naștere pentru copilul aflat în întreținerea mamei minore

BURSĂ MEDICALĂ

- copie CI părinte

- copie certificat naștere, CI elev;

- certificat medical A5 cu menţiunea pentru bursa medicală eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul școlar respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Actele se depun la secretariatul școlii din Mediaș, str. Avram Iancu 42. Cererile-tip  se vor completa la sediul unității școlare, la predarea dosarului complet.

TERMEN: 05.10.2023

MENȚIUNE:

VOR FI PRIMITE NUMAI DOSARELE COMPLETE, CU TOATE ACTELE DOVEDITOARE

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI TERMENUL STABILIT!